Δήλωση περί απορρήτου Bapacho – ο φούρνος της γειτονιάς σας στο διαδίκτυο – μία πρωτοβουλία του Ομίλου Royal Zeelandia

- Η Zeelandia σέβεται το απόρρητο όλων των χρηστών των δικτυακών τόπων της και χειρίζεται προσεκτικά όλα τα προσωπικά δεδομένα σας –

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Εμπόρου

 

Zeelandia - το συμβαλλόμενο μέρος πίσω από την Bapacho

Η Bapacho είναι πρωτοβουλία της «Koninklijke Zeelandia Groep BV» (Zeelandia), που έχει καταχωριστεί στο ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο με αριθμό 22043788. Με την Bapacho, η Zeelandia έχει ως στόχο να προσφέρει μια πλατφόρμα παραγγελιών και συναλλαγών σε τοπικούς κατόχους καταστημάτων σε όλη την Ευρώπη και στους Καταναλωτές. Η Bapacho σας προσφέρει τη δυνατότητα να προσφέρετε τα προϊόντα σας διαδικτυακά στους τοπικούς πελάτες σας και με αυτόν τον τρόπο να επεκτείνετε τις δυνατότητές σας για την πώληση των εκπληκτικών προϊόντων σας. Η Zeelandia δεν σας χρεώνει για αυτή την υπηρεσία.

Η Zeelandia χειρίζεται την Πλατφόρμα, αλλά οποιαδήποτε Σύμβαση για την παραγγελία των προϊόντων γίνεται απευθείας ανάμεσα σε εσάς, τον κάτοχο του καταστήματος (που ονομάζεται Έμπορος) και τον Καταναλωτή. Η Zeelandia δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης μεταξύ του Εμπόρου και του Καταναλωτή. Οι έμποροι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων και χειρίζονται την παράδοση και παραλαβή των προϊόντων. Η Zeelandia δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα που δύναται να προκύψει από οποιαδήποτε Σύμβαση μεταξύ του Εμπόρου και του Καταναλωτή που συνάπτεται μέσω της Πλατφόρμας. 

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προτού προσφέρετε τα προϊόντα σας μέσω της πλατφόρμας.

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

PO Box 9

4300 AA Zierikzee

The Netherlands

CoC: 22043788

ΑΦΜ: NL801025977B19

 

Διεύθυνση επίσκεψης:

Fonteine 2

4301 AG Zierikzee

The Netherlands

 

Επικοινωνία:

Τηλ: ( 31) 111 419000

Email: consumer.bapacho@zeelandia.com

Δικτυακός τόπος: www.zeelandia.com

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί

 

Στους Όρους, οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τον ενικό ή τον πληθυντικό:

 

Σύμβαση: κάθε σύμβαση μεταξύ του Καταναλωτή και του Εμπόρου που συνάπτεται μέσω της Πλατφόρμας

 

Προϋποθέσεις: οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Εμπόρου 

 

Καταναλωτής: φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πραγματοποιεί παραγγελία μέσω της Πλατφόρμας.

 

Έμπορος: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα μέσω της Πλατφόρμας.

 

Προσφορά: τα προϊόντα που προσφέρονται από τους Εμπόρους με δυνατότητα παραγγελίας από τους Καταναλωτές μέσω της Πλατφόρμας.

 

Παραγγελία: μια αποδεκτή Προσφορά από τον Καταναλωτή μέσω της πλατφόρμας.

 

Συμβαλλόμενα μέρη: η Zeelandia και ο Έμπορος

 

Πλατφόρμα: η ιστοσελίδα www.staging.bapacho.com στην οποία διατίθενται οι Προσφορές Εμπόρων.

 

Zeelandia: Koninklijke Zeelandia Groep B.V., το μέρος πίσω από την Bapacho, όπως ορίζεται στην εισαγωγή του παρόντος εγγράφου

 

Άρθρο 2 - Εφαρμοσιμότητα

 

 1. Οι Όροι ισχύουν για τη σύμβαση μεταξύ της Zeelandia και του Εμπόρου σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών ή/και των δραστηριοτήτων που προσφέρονται στον Έμπορο από τη Zeelandia στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας της Zeelandia και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους ο Έμπορος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα για την πώληση προϊόντων.
 2. Η Zeelandia θα συνάψει χωριστούς Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Καταναλωτή (CGTC) με τον Καταναλωτή που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα. Η CGTC ισχύει για όλες τις Προσφορές Εμπόρων προς Καταναλωτές και για όλες τις Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Εμπόρων και Καταναλωτών σε σχέση με αυτές. Ο Έμπορος αποδέχεται ότι η CGTC εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε Σύμβαση και σε όλες τις Προσφορές και θα ενεργεί σύμφωνα με την CGTC. 

 

Άρθρο 3 - Ο ρόλος της Zeelandia

 

 1. Η Zeelandia δημοσιεύει Προσφορές στην Πλατφόρμα για λογαριασμό των Εμπόρων με βάση τις πληροφορίες σχετικά με την Προσφορά που παρέχονται από τους Εμπόρους. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα ή στη Zeelandia. Η Zeelandia δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση μεταξύ του Καταναλωτή και του Εμπόρου.
 2. Η Zeelandia δεν εξετάζει τις Προσφορές των Εμπόρων ή το περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Η Zeelandia δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν εγγυάται την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των Προσφορών ή την ικανότητα των Εμπόρων να παρέχουν τα προσφερόμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου, η Zeelandia δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις (συνέπειες αποδοχής και χρήσης) των Προσφορών και ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τις Προσφορές.
 3. Η Zeelandia δεν εγγυάται ότι η Πλατφόρμα θα είναι πάντα διαθέσιμη ή θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η Zeelandia δικαιούται να αναστείλει, να αποσύρει, να διακόψει ή να αλλάξει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της Πλατφόρμας χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Η Zeelandia δεν ευθύνεται εάν για οποιονδήποτε λόγο η Πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
 4. Η Zeelandia δικαιούται να αποφασίσει εάν, με ποιον τρόπο ή/και σε ποιους Καταναλωτές ή/και σε ποια γεωγραφική περιοχή οι Προσφορές του Εμπόρου εμφανίζονται στην Πλατφόρμα.
 5. Η Zeelandia δικαιούται να αναλύει περαιτέρω τα δεδομένα που αφορούν την πώληση προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας, να συνδυάζει τα δεδομένα αυτά με τα δικά της δεδομένα και να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και να βελτιώνει την Πλατφόρμα. 

 

Άρθρο 4 - Καταχώριση στην Πλατφόρμα

 

 1. Ο Έμπορος θα εγγράφεται στην Πλατφόρμα υποβάλλοντας συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής. 
 2. Μια Σύμβαση για τη χρήση της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών ή/και των δραστηριοτήτων που προσφέρονται στο Εμπόριο από τη Zeelandia, συνάπτεται όταν η Zeelandia εγκρίνει την εγγραφή του Εμπόρου επιβεβαιώνοντας εγγράφως την έγκριση.
 3. Η Zeelandia δικαιούται να αρνηθεί ένα αίτημα εγγραφής ενός Εμπόρου για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση του.

 

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις και εγγυήσεις του Εμπόρου

 

 1. Μόλις συναφθεί η Σύμβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, ο Έμπορος υποχρεούται να παράσχει στον Καταναλωτή την Παραγγελία για τον καθορισμένο χρόνο παράδοσης. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των Προσφορών.
 2. Ο Έμπορος θα προετοιμάζει και θα χειρίζεται όλες τις Παραγγελίες σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και γενικά θα συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής όλων των απαιτούμενων αδειών για τη νόμιμη προσφορά των Προσφορών.
 3. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι τα παραδοθέντα προϊόντα πληρούν τα κριτήρια που παρουσιάζονται στους καταναλωτές στην Πλατφόρμα, όπως, μεταξύ άλλων, η ποιότητα, το τμήμα, το μέγεθος, το συστατικό, το αλλεργιογόνο, η προέλευση ή οι διατροφικές πληροφορίες ή τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την καταλληλότητα της Παραγγελίας.
 4. Ο Έμπορος θα εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τις Προσφορές είναι και θα παραμένουν επίκαιρες, ακριβείς και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. 
 5. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τη διευθέτηση των καταγγελιών των καταναλωτών σχετικά με την εκτέλεση των Συμβάσεων.
 6. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για την παράδοση των Παραγγελιών στον Καταναλωτή και παραμένει υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση με όλες τις παραδόσεις.
 7. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιστροφή στους καταναλωτές και την έγκαιρη καταβολή της επιστροφής στην περίπτωση που ο Έμπορος ακυρώσει τη Σύμβαση βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
 8. Ο Έμπορος δεν θα προσφέρει προϊόντα, είδη ή οτιδήποτε άλλο του οποίου η διανομή θεωρείται παράνομη, είτε λόγω της φύσης του πωληθέντος είδους είτε λόγω της ηλικίας του Καταναλωτή.  

 

Άρθρο 6 - Σύναψη Συμβάσεων

 

 1. Μια Σύμβαση θα συνάπτεται εάν ένας Καταναλωτής αποδεχθεί Προσφορά από τον Έμπορο τοποθετώντας μια Παραγγελία μέσω της Πλατφόρμας και εάν ο Καταναλωτής πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις για την αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση και την απόδοση σύμφωνα με τη Σύμβαση. Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος ως προς τον Έμπορο για την πληρωμή που απαιτείται δυνάμει της Σύμβασης.
 2. Η Zeelandia θα μεταφέρει τις Παραγγελίες μέσω της Πλατφόρμας στον Έμπορο το συντομότερο δυνατόν. Ο Έμπορος διασφαλίζει την προσβασιμότητα για την παραλαβή των Παραγγελιών μέσω της μεθόδου που χρησιμοποιεί η Zeelandia.
 3. Εάν μια Παραγγελία δεν είναι διαθέσιμη, ο Έμπορος θα ενημερώνει τον Καταναλωτή τηλεφωνικά το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός εξήντα λεπτών, μετά την παραλαβή μιας Παραγγελίας. Ο Έμπορος δύναται να αποφασίσει να προσφέρει στον Καταναλωτή μια εύλογη εναλλακτική λύση για την Παραγγελία. Εάν ο Καταναλωτής δεν αποδεχθεί την προσφερόμενη εναλλακτική λύση ή ο Έμπορος δεν διαθέτει εύλογη διαθέσιμη εναλλακτική λύση, ο Έμπορος ακυρώνει τη Σύμβαση, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 8. 
 4. Η Zeelandia δεν είναι υπεύθυνη για τις Παραγγελίες που τοποθετούν οι Καταναλωτές. Ο Έμπορος επιτρέπεται να επαληθεύει μια Παραγγελία με τον Καταναλωτή σε περίπτωση αμφιβολίας, καλώντας τον Καταναλωτή εντός εξήντα λεπτών μετά την τοποθέτηση της Παραγγελίας. Ο Έμπορος θα επικοινωνεί μόνο με τον Καταναλωτή σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.

 

Άρθρο 7 - Τιμή και πληρωμή της Παραγγελίας

 

 1. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό και τον καθορισμό της τιμής για κάθε Προσφορά στην Πλατφόρμα. Η τιμή για κάθε Προσφορά θα περιλαμβάνει ΦΠΑ.  Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό και τον καθορισμό κάθε εφαρμοστέου ΦΠΑ για τις Προσφορές.
 2. Εάν ο Έμπορος χρεώνει τον Καταναλωτή με το κόστος παράδοσης, αυτό το κόστος θα εμφανίζεται ξεχωριστά με την Προσφορά.
 3. Ο Καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση πληρωμής, όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Καταναλωτή (CGTC) χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική μέθοδο πληρωμής μέσω της Πλατφόρμας ή πληρώνοντας τον Έμπορο κατά τη στιγμή της παράδοσης ή της παραλαβής. 
 4. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στην Πλατφόρμα υποβάλλονται σε επεξεργασία από διαχειριστή πληρωμών τρίτου μέρους υπό τους όρους που καθορίζονται από τον διαχειριστή πληρωμών τρίτου μέρους. Η Zeelandia συμβουλεύει τον Έμπορο να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του διαχειριστή πληρωμών τρίτου μέρους πριν καταστήσει διαθέσιμες τις Προσφορές στην πλατφόρμα.

 

Άρθρο 8 - Παράδοση και παραλαβή Παραγγελιών

 

 1. Ο Έμπορος θα καταστήσει την Παραγγελία διαθέσιμη για παραλαβή ή παράδοση της Παραγγελίας στον Καταναλωτή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις παράδοσης του Εμπόρου.
 2. Εάν ο Έμπορος παραδώσει την Παραγγελία στον Καταναλωτή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τρίτου μέρους, ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για την παράδοση και το κόστος παράδοσης. Ο Έμπορος θα αποζημιώνει και θα προστατεύει την Zeelandia από αξιώσεις τρίτων σε σχέση με την παράδοση των Παραγγελιών και τις σχετικές δαπάνες.

 

Άρθρο 9 - Ακύρωση Παραγγελιών

 

 1. Ο Έμπορος επιτρέπεται να ακυρώσει την Παραγγελία εάν:
 1. ο Καταναλωτής έχει δώσει μια παραγγελία με εσφαλμένα στοιχεία επικοινωνίας ή διεύθυνσης,
 2. η Προσφορά δεν είναι πλέον διαθέσιμη και ο Καταναλωτής δεν αποδέχεται μια εναλλακτική λύση ως προς την Παραγγελία που προσφέρει ο Έμπορος, ή
 3. σε περίπτωση ανωτέρας βίας στον Έμπορο.
 1. Ο Έμπορος επιτρέπεται να προσφέρει στον Καταναλωτή την επιλογή να ακυρώσει τις Παραγγελίες, οπότε ο Έμπορος οφείλει να παρέχει ρητά στον Πελάτη αυτή την επιλογή και να καθορίζει τους όρους ακύρωσης αναφέροντάς το στην Προσφορά, οπότε ο Έμπορος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον χειρισμό οποιασδήποτε αίτησης ακύρωσης από τον Καταναλωτή. Από προεπιλογή, οι Καταναλωτές δεν έχουν την επιλογή να ακυρώσουν την Παραγγελία.
 2. Η Zeelandia μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία εάν η Παραγγελία φαίνεται εσφαλμένη ή όταν υπάρχει υπόνοια παράνομων δραστηριοτήτων.
 3. Εάν ο Έμπορος ακυρώσει την Παραγγελία βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή εάν ο Καταναλωτής ακυρώσει την Παραγγελία σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον Έμπορο (σε περίπτωση που ο Έμπορος έχει προσφέρει την επιλογή ακύρωσης), ο Έμπορος θα επιστρέφει στον Καταναλωτή το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τον Καταναλωτή για την εν λόγω Παραγγελία, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά την ακύρωση της εν λόγω Παραγγελίας. Η επιστροφή θα μεταφέρεται μέσω της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα. 

 

Άρθρο 10 - Λήξη και καταγγελία

 

 1. Η Zeelandia χορηγεί στον Έμπορο πρόσβαση στην Πλατφόρμα για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποδοχής της εγγραφής του Εμπόρου από την Zeelandia, εκτός εάν η Zeelandia αποφασίσει να καταγγείλει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα. 
 2. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να σταματήσει να προσφέρει τα προϊόντα του στην Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας τον λογαριασμό του, ο οποίος θα καταγγείλει τη Σύμβαση για τη χρήση της Πλατφόρμας. Μέχρις ότου ο Έμπορος εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει των Συμβάσεων, οι Όροι θα εξακολουθούν να ισχύουν.
 3. Η Zeelandia δικαιούται να τερματίσει αμέσως την πρόσβαση του Εμπόρου στην Πλατφόρμα εάν ο Έμπορος:
 1. παραβιάζει τις διατάξεις των Όρων,
 2. παρέχει εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της καταχώρισης ή δεν ενημερώνει επαρκώς τις εν λόγω πληροφορίες,
 3. για οποιονδήποτε άλλον εύλογο λόγο, όπως, μεταξύ άλλων, αρνητικά σχόλια ή/και αναθεωρήσεις από τους καταναλωτές, που θα προσδιορίζονται από τη Zeelandia.

 

Άρθρο 11 - Πνευματική ιδιοκτησία

 

 1. Ο Έμπορος δίνει τη δυνατότητα στη Zeelandia να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο Έμπορος στη Zeelandia προς το όφελος της Πλατφόρμας. Ο Έμπορος εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχει στη Zeelandia μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Πλατφόρμα και άλλως να υποβληθούν σε ελεύθερη επεξεργασία από τη Zeelandia χωρίς να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Εμπόρου ή τρίτων ή άλλα δικαιώματα του Εμπόρου ή τρίτων.
 2. Ο Έμπορος αποζημιώνει τη Zeelandia για τυχόν αξιώσεις τρίτων που βασίζονται σε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος που προκύπτει από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τον Έμπορο.

 

Άρθρο 12 - Ευθύνη και αποζημίωση

 

 1. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Zeelandia περιορίζεται στην άμεση απώλεια ή ζημία, εάν η εν λόγω απώλεια ή ζημία εμπίπτει στην κάλυψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης και στη συνέχεια μόνο μέχρι το ποσό που καταβάλλεται από την ασφαλιστική του εταιρεία, συν το πλεόνασμα. Εάν η ασφάλιση δεν αποπληρωθεί και αν η Zeelandia είναι υπεύθυνη, αυτή η ευθύνη θα περιορίζεται μόνο σε άμεση απώλεια ή ζημία (με την ευθύνη για έμμεση απώλεια ή ζημία να αποκλείεται ρητά) έως ένα ανώτατο ποσό της συνολικής τιμής των προϊόντων που πωλήθηκαν από τους Εμπόρους μέσω της Πλατφόρμας κατά τους προηγούμενους έξι μήνες, αλλά ποτέ περισσότερο από 2.500€. Ο περιορισμός της ευθύνης θα θεωρείται άκυρος μόνο εάν η ζημία προκαλείται σκόπιμα ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας από τη Zeelandia.
 2. Η Zeelandia δεν ευθύνεται για ακυρώσεις από τους Καταναλωτές ή για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από αυτούς.
 3. Η Zeelandia δεν ευθύνεται για τους Καταναλωτές που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Εμπόρου.
 4. Ο Έμπορος θα αποζημιώνει και θα προστατεύει τη Zeelandia από και για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαστικών εξόδων, σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου που προκύπτει από ή σχετίζεται με:
  1. παραβίαση από μέρους του Εμπόρου ή εικαζόμενη παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου κώδικα, κανόνα ή κανονισμού λιανικής αγοράς τροφίμων ή άλλου κώδικα, κανόνα ή κανονισμού υγείας και ασφάλειας, 
  2. ΦΠΑ, λοιπά τέλη, κυρώσεις, τόκοι και λοιπά έξοδα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του Εμπόρου, 
  3. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Καταναλωτών από τον Έμπορο,
  4. οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου για παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε Προσφορά του Εμπόρου ή/και 
  5. οποιαδήποτε Προσφορά του Εμπόρου, εκτός εάν η εν λόγω βλάβη προκλήθηκε απευθείας από τη σοβαρή αμέλεια ή τη σκόπιμη συμπεριφορά της Zeelandia ή των εργαζομένων της. 
  6. την εκτέλεση της Σύμβασης από τον Έμπορο, τους αντιπροσώπους ή τους εργαζομένους του.
 5. Η Zeelandia θα ενημερώνει τον Έμπορο για οποιαδήποτε πιθανή αξίωση που υπόκειται σε αποζημίωση. Η Zeelandia έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε απαίτησης τρίτου μέρους όπως ορίζεται στο παρόν άρθρ

Χρησιμοποιούμε cookies για να έχεις καλύτερη εμπειρία στο Bapacho. Διάβασε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.