Γενικοί όροι και προϋποθέσεις καταναλωτών

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις καταναλωτών

 

Zeelandia - το συμβαλλόμενο μέρος πίσω από την Bapacho

Η Bapacho είναι πρωτοβουλία της «Koninklijke Zeelandia Groep BV» (Zeelandia), που έχει καταχωριστεί στο ολλανδικό εμπορικό επιμελητήριο με αριθμό 22043788. Με την Bapacho, η Zeelandia έχει ως στόχο να προσφέρει μια πλατφόρμα παραγγελιών και συναλλαγών σε τοπικούς κατόχους καταστημάτων σε όλη την Ευρώπη και στους Καταναλωτές. Η Bapacho προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παραγγείλουν τα προϊόντα τους σε τοπικά αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και σοκολατερί. 

Η Zeelandia διαχειρίζεται την Πλατφόρμα, αλλά οποιαδήποτε Σύμβαση συνάπτεται απευθείας μεταξύ του κατόχου του καταστήματος, που ονομάζεται Έμπορος, και του Καταναλωτή, και ως εκ τούτου η Zeelandia δεν αποτελεί μέρος της Σύμβασης μεταξύ του Εμπόρου και του Καταναλωτή. Οι Έμποροι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων και χειρίζονται την παράδοση και παραλαβή των προϊόντων. Η Zeelandia δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα που δύναται να προκύψει από οποιαδήποτε Σύμβαση μεταξύ του Εμπόρου και του Καταναλωτή που συνάπτεται μέσω της Πλατφόρμας. Για να καταστήσουμε τα πάντα σαφή για εσάς ως χρήστη της Bapacho, χρησιμοποιούμε το όνομα της Bapacho σε αυτούς τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις, αντί για αυτό της Zeelandia, αλλά η Zeelandia είναι το μέρος που χειρίζεται την Bapacho. 

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα.

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

PO Box 9

4300 AA Zierikzee

The Netherlands

CoC: 22043788

ΑΦΜ: NL801025977B19

 

Διεύθυνση επίσκεψης:

Fonteine 2

4301 AG Zierikzee

The Netherlands

 

Επικοινωνία:

Τηλ: ( 31) 111 419000

Email: consumer.bapacho@zeelandia.com

Δικτυακός τόπος: www.zeelandia.com

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί

 

Στους Όρους, οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τον ενικό ή τον πληθυντικό:

 

Σύμβαση: κάθε σύμβαση μεταξύ του Καταναλωτή και του Εμπόρου που συνάπτεται μέσω της Πλατφόρμας

 

Bapacho: Koninklijke Zeelandia Groep B.V., το συμβαλλόμενο μέρος πίσω από την Bapacho, όπως ορίζεται στην εισαγωγή των Όρων

 

Όροι: οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Καταναλωτή 

 

Καταναλωτής: φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πραγματοποιεί παραγγελία μέσω της Πλατφόρμας.

 

Έμπορος: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα μέσω της Πλατφόρμας.

 

Προσφορά: τα προϊόντα που προσφέρονται από τους Εμπόρους για τα οποία είναι δυνατό να δοθεί παραγγελία από τους Καταναλωτές μέσω της Πλατφόρμας.

 

Παραγγελία: μια αποδεκτή Προσφορά από τον Καταναλωτή μέσω της Πλατφόρμας.

 

Πλατφόρμα: ο(οι) ιστότοπος(-οι) και άλλα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιεί η Bapacho για την ηλεκτρονική διάθεση των Προσφορών Εμπόρων στον Καταναλωτή.

 

Άρθρο 2 - Εφαρμοσιμότητα

 

 1. Οι όροι ισχύουν για (i) τη χρήση της πλατφόρμας από τον Καταναλωτή και τις υπηρεσίες που παρέχει η Bapacho σχετικά με την Πλατφόρμα, ii) όλες τις Προσφορές Εμπόρων προς Καταναλωτές και (iii) όλες τις σχετικές Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Εμπόρων και Καταναλωτών.

 

Άρθρο 3 - Ο ρόλος της Bapacho

 

 1. Η Bapacho δημοσιεύει την Προσφορά στην Πλατφόρμα για λογαριασμό των Εμπόρων με βάση τις πληροφορίες στην Προσφορά που παρέχονται από τους Εμπόρους. Η Bapacho δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση μεταξύ του Καταναλωτή και του Εμπόρου.
 2. Η Bapacho δεν ελέγχει τις Προσφορές των Εμπόρων ή το περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Η Bapacho δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν εγγυάται την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των Προσφορών ή την ικανότητα των Εμπόρων να παρέχουν τα προϊόντα που προσφέρονται. Ως εκ τούτου, η Bapacho δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις (συνέπειες αποδοχής και χρήσης) των Προσφορών.
 3. Η Bapacho δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για Προσφορές που δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας ή άλλως δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα που αναμένει ο Καταναλωτής. Αυτή η αποποίηση ευθύνης δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Καταναλωτή έναντι ενός Εμπόρου. 
 4. Η Bapacho δεν εγγυάται ότι η Πλατφόρμα θα είναι πάντα διαθέσιμη ή θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η Bapacho δικαιούται να αναστείλει, να αποσύρει, να διακόψει ή να αλλάξει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της πλατφόρμας χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Η Bapacho δεν ευθύνεται εάν για οποιονδήποτε λόγο η Πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

 

Άρθρο 4 - Δημιουργία λογαριασμού

 

 1. Ο Καταναλωτής μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα για να συνδεθεί στην Πλατφόρμα και να τοποθετήσει Παραγγελίες. Ο Καταναλωτής μπορεί επίσης να συνδεθεί χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό στο Facebook.
 2. Ο Καταναλωτής θα τηρεί πάντα εμπιστευτικά τα στοιχεία σύνδεσής του (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης) και δεν επιτρέπεται να μοιράζεται τα στοιχεία σύνδεσής του. Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες και τις Παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του.
 3. Ο Καταναλωτής ενημερώνει αμέσως την Bapacho για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού της. Στην περίπτωση αυτή, η Bapacho δικαιούται να λάβει κάθε μέτρο που κρίνει σκόπιμο.
 4. Η Bapacho έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης, είτε έχει επιλεγεί από τον Καταναλωτή είτε έχει εκχωρηθεί από την Bapacho, οποιαδήποτε στιγμή, εάν η Bapacho έχει λόγους να υποπτεύεται ότι έχει διακυβευθεί ή εάν, κατά την εύλογη γνώμη της Bapacho, παραβίασε οποιαδήποτε ρήτρα των Όρων. Η Bapacho δικαιούται επίσης να διαγράψει ή να αποκλείσει οποιονδήποτε λογαριασμό.
 5. Η Bapacho δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση του Καταναλωτή όσον αφορά τον λογαριασμό του για λόγους ασφαλείας. Οι επιβεβαιώσεις αυτές μπορούν να συνίστανται σε οποιαδήποτε επιβεβαίωση που η Bapacho δικαιούται να παρουσιάσει κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια.
 6. Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την παροχή ακριβών, επικαιροποιημένων και μη παραπλανητικών πληροφοριών στον λογαριασμό του και θα ενημερώνει τις πληροφορίες στον λογαριασμό του όταν αυτές αλλάζουν.
 7. Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος και υπόχρεος για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκλήθηκαν από την ανακρίβεια των πληροφοριών στον λογαριασμό του.

 

Άρθρο 5 - Η Προσφορά

 

 1. Η Bapacho δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις Προσφορές στην Πλατφόρμα. Η Bapacho δημοσιεύει Προσφορές στην Πλατφόρμα αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους εμπόρους. Τα σαφή σφάλματα στην Προσφορά δεν δεσμεύουν τον Έμπορο ή την Bapacho.
 2. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αποσύρει μια Προσφορά ανά πάσα στιγμή και επιτρέπεται επίσης να απορρίψει μια Παραγγελία που δίνεται από τον Καταναλωτή, χωρίς να αιτιολογείται. Ο Έμπορος θα ενημερώνει τον Καταναλωτή εάν μια Παραγγελία απορριφθεί και ο Καταναλωτής θα λαμβάνει επιστροφή της καταβολής του, εάν ο καταναλωτής έχει ήδη καταβάλει πληρωμή για την Παραγγελία.

   

Άρθρο 6 - Σύναψη της Σύμβασης  

 

 1. Η Σύμβαση συνάπτεται και ισχύει από τη στιγμή που ο Καταναλωτής αποδέχεται την Προσφορά του Εμπόρου και πληροί τους αντίστοιχους όρους για την αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας. Μια Προσφορά γίνεται αποδεκτή από τον Καταναλωτή με το πάτημα του κουμπιού αγοράς στην Πλατφόρμα για την τοποθέτηση μιας παραγγελίας.
 2. Ο Καταναλωτής θα λάβει επιβεβαίωση της Παραγγελίας μετά την παραλαβή της Παραγγελίας από την Bapacho. Ο Καταναλωτής θα ενημερώνει άμεσα τον Έμπορο εάν η επιβεβαίωση συνεπάγεται εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με την Παραγγελία.

   

Άρθρο 7 - Καταγγελία ή ακύρωση 

 

 1. Όλα τα προϊόντα της Πλατφόρμας παράγονται (πρέπει να παράγονται) ως νέα προϊόντα από τους Εμπόρους και, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να επιστραφούν επειδή ενδέχεται να αλλοιωθούν γρήγορα. Ως εκ τούτου, ο Καταναλωτής δεν δικαιούται να καταγγείλει, να λύσει ή άλλως να τερματίσει τη Σύμβαση ή να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την Παραγγελία.
 2. Η ακύρωση της Παραγγελίας από τον Καταναλωτή ή η χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατή μόνο εάν ο Έμπορος παρείχε ρητά στον Καταναλωτή αυτή την επιλογή και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον Έμπορο, για παράδειγμα, αναφέροντας το στην Προσφορά.
 3. Ο Έμπορος δικαιούται να ακυρώσει την Παραγγελία εάν η Προσφορά δεν είναι πλέον διαθέσιμη, εάν ο Καταναλωτής έχει παράσχει εσφαλμένες πληροφορίες επικοινωνίας ή παράδοσης ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
 4. Εάν ο Καταναλωτής παρέχει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, δεν πληρώνει την Παραγγελία του ή δεν παρίσταται στη θέση παράδοσης ή παραλαβής προκειμένου να λάβει την Παραγγελία ή άλλως δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Bapacho ή/και οι Έμποροι θα δικαιούνται να αρνηθούν οποιαδήποτε μελλοντική Παραγγελία από τον εν λόγω Καταναλωτή.

 

Άρθρο 8 - Παράδοση και παραλαβή

 

 1. Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για την παράδοση της Παραγγελίας. Οι περίοδοι παράδοσης, όπως συμφωνήθηκαν από τον Καταναλωτή, δεν θεωρούνται αυστηρές προθεσμίες για τον Έμπορο. Η παράταση των περιόδων παράδοσης δεν παρέχει στον Καταναλωτή το δικαίωμα να αξιώσει οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση ή υποκατάστατο αποζημίωσης.
 2. Οι προθεσμίες παράδοσης θα παρατείνονται κατά διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα που καθυστερεί η εφαρμογή της Σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας και θα παρατείνονται μέχρι τη στιγμή που ο Καταναλωτής καθυστερεί στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που συμφωνείται ή που ενδέχεται εύλογα να αναμένεται από τον Έμπορο, για παράδειγμα της πληρωμής της Παραγγελίας.
 3. Ο Έμπορος δικαιούται να παρατείνει την περίοδο παράδοσης σε περίπτωση που ο Καταναλωτής ζητήσει τυχόν αλλαγές ή/και προσθήκες σε σχέση με την Παραγγελία μετά την υποβολή της.
 4. Εάν ο Καταναλωτής έδωσε εντολή να παραδοθεί η Παραγγελία, ο Καταναλωτής υποχρεούται να παρίσταται τη συγκεκριμένη στιγμή της παράδοσης στη διεύθυνση που έδωσε ο Καταναλωτής κατά την αποδοχή της Προσφοράς.
 5. Εάν ο Καταναλωτής έδωσε εντολή να παραλάβει την Παραγγελία, ο Καταναλωτής υποχρεούται να παρίσταται τη συγκεκριμένη στιγμή στην τοποθεσία παραλαβής του Εμπόρου, όπως υποδεικνύεται από τον Έμπορο.

 

Άρθρο 9 - Τιμές και πληρωμές 

 

 1. Οι τιμές εμφανίζονται στις Προσφορές και καθορίζονται από τους Εμπόρους. Η συνολική τιμή δηλώνεται κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της Παραγγελίας και είναι πληρωτέα μετά τη σύναψη της Σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.
 2. Οι τιμές για τις Προσφορές που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 3. Κατά τη στιγμή που συνάπτεται η Σύμβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, ο Καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει τον Έμπορο για την Παραγγελία. Ο Καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση πληρωμής χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική μέθοδο πληρωμής μέσω της πλατφόρμας ή πληρώνοντας τον Έμπορο κατά τη στιγμή της παράδοσης ή της παραλαβής. 
 4. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στην Πλατφόρμα υποβάλλονται σε επεξεργασία από έναν τρίτο διαχειριστή πληρωμών.

   

Άρθρο 10 - Κυρώσεις

 

 1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αθέτησης των Όρων ή παραβίασης των εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών από τον Καταναλωτή, η Bapacho δικαιούται να λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο, όπως, ενδεικτικά:
  1. αναστολή ή τερματισμό της πρόσβασης σε ολόκληρη την Πλατφόρμα ή μέρος της Πλατφόρμας του Καταναλωτή που διέπραξε την παράβαση ή το αδίκημα και οποιουδήποτε Καταναλωτή που συμμετείχε σε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση,
  2. διαγραφή ή αποκλεισμό του λογαριασμού του εμπλεκόμενου Καταναλωτή,
  3. δημοσίευση στην Πλατφόρμα οποιασδήποτε ειδοποίησης που η Bapacho κρίνει χρήσιμη,
  4. ειδοποίηση όλων των αρμόδιων αρχών ή/και
  5. λήψη νομικών μέτρων.

 

Άρθρο 11 - Διαδικασία καταγγελιών 

 

 1. Οι καταγγελίες σχετικά με τα παραδοθέντα προϊόντα ή οι καταγγελίες που σχετίζονται άλλως με τη Σύμβαση θα πρέπει να υποβάλλονται στον Έμπορο και όχι στην Bapacho. Η Bapacho δεν υποχρεούται να απαντήσει σε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τη Σύμβαση που υπέβαλε ο Καταναλωτής, δεδομένου ότι η Bapacho δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης. Η Bapacho δύναται, ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του Καταναλωτή ή/και του Εμπόρου, να μεσολαβήσει σε περίπτωση καταγγελίας, κατά την κρίση της.
 2. Εάν ο Καταναλωτής έχει καταγγελία σχετικά με την Πλατφόρμα, ο Καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει με την Bapacho με e-mail, στέλνοντας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην Πλατφόρμα. Η Bapacho έχει ως στόχο να απαντάει σε οποιαδήποτε καταγγελία εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της.
 3. Ο Καταναλωτής μπορεί να καταχωρίσει καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η πλατφόρμα διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr.

 

Άρθρο 12 - Πνευματική ιδιοκτησία

 

 1. Όλα τα δικαιώματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία της Πλατφόρμας, όπως, ενδεικτικά, το λογισμικό, το εμπορικό σήμα, το όνομα, το λογότυπο, το σχέδιο, ο κώδικας, οι έννοιες, οι διαδικασίες, θα ανήκουν σε ή/και και θα παραμένουν η ιδιοκτησία της Bapacho ή/και των εργολάβων ή/και υπεργολάβων της ανά πάσα στιγμή και δεν θα διαβιβάζονται στον Καταναλωτή.

 

Άρθρο 13 - Ιδιωτικό απόρρητο

 

 1. Η Bapacho θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Καταναλωτή προκειμένου να χειριστεί την Πλατφόρμα και να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες στον Καταναλωτή. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου.

 

Άρθρο 14 - Διάφορα 

 

 1. Το ολλανδικό δίκαιο εφαρμόζεται στους Όρους.
 2. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα από τους Όρους καθορίζεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ότι είναι άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη σε οποιονδήποτε βαθμό, η εν λόγω ρήτρα θα διαχωρίζεται σε αυτόν τον βαθμό από τις υπόλοιπες ρήτρες που θα εξακολουθούν να ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να έχεις καλύτερη εμπειρία στο Bapacho. Διάβασε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.